خرید و قیمت کفپوش کانداکتیو

کفپوش کانداکتیو

کفپوش کانداکتیو با تخلیه امن بار الکتریکی از تجمّع بار الکتریکی و آسیب رساندن به کاربرها و دستگاه های حسّاس جلوگیری می کنند. مزایای کفپوش کانداکتیو مهمترین ویژگی ساختاری کفپوش کانداکتیو ضدّ جرقّه و الکتریسیته ساکن بودن آن است، و از اینرو، فوق العاده برای جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث...

ادامه مطالعه